Privacy policy

PRIVACY POLICY
 
Deze privacyverklaring beschrijft hoe  Level Up Company VOF ("Level Up Company") omgaat met de privacy van bij haar onderneming betrokken personen (waaronder cliënten, bezoekers van haar websites, abonnees van haar nieuwsbrief, deelnemers aan workshops of seminars, sollicitanten en andere relaties).
In deze privacyverklaring is omschreven hoe Level Up Company persoonsgegevens verwerkt en hoe betrokkenen hun rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen uitoefenen.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze juridische dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Level Up Company VOF. (verder “Level Up Company”) is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft de volgende contactgegevens: 

Level Up Company VOF – Ad WIndighof 104 – 1087 HE Amsterdam.
Contactpersoon: Laura van Nisselrooij: Laura@levelupcompany.com

De verwerking van persoonsgegevens door Level Up Company gebeurt in overeenstemming met de privacyregelgeving en op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

A. Cliënten en betrokkenen 

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij de volgende persoonsgegevens van onze cliënten of van betrokkenen verwerken: NAW-gegevens, geslacht en titulatuur, contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer), zakelijke gegevens (zoals bedrijfsnaam, uittreksel handelsregister en BTW-nummer) en bankgegevens. 

Wij baseren het verwerken van jouw persoonsgegevens op de AVG om uitvoering te kunnen geven aan de opdrachtovereenkomst die wij met jou hebben. Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals het verbeteren van onze dienstverlening. Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal jou expliciet om toestemming worden gevraagd. 

B. Websitebezoekers 

Iedere websitebezoeker kan in het kader van onze online dienstverlening contactgegevens achterlaten op de website van Level Up Company. Wij zullen deze gegevens dan gebruiken om contact met jou op te nemen en bewaren deze gegevens zoals als nodig is voor de beantwoording van jouw vraag.   

Cookies 

Level Up Company houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem. De website van Level Up Company maakt daarbij gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Door gebruik te maken van de website van Level Up Company geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Level Up company heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.  

Gebruik Social media plugins

Pagina’s op onze website zijn deelbaar op LinkedIn, Twitter en Facebook. Level Up Company houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

C. Nieuwsbriefabonnees of deelnemers workshops etc.

Level Up Company verstuurt mogelijk periodiek een nieuwsbrief. Ten aanzien van de nieuwsbrief verzamelen wij persoonsgegevens zoals je (bedrijfs-)naam en e-mailadres. Je ontvangt de nieuwsbrief alleen indien je daar toestemming voor hebt gegeven en/of indien je een bestaande cliënt van ons bent en wij je willen informeren over de voor jouw relevante diensten en ontwikkelingen. Wens je een nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kun je jezelf op elk gewenst moment afmelden via de link in de nieuwsbrief.  

Voor aanmeldingen in het kader van workshops, seminars of soortgelijke evenementen verwerkt Level Up Company persoonsgegevens, zoals onder meer NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en functie, en in voorkomend geval je geslacht en andere gegevens die in het kader van de aanmelding worden gevraagd (zoals opleiding, functie en werkervaring). Wij verwerken deze gegevens in onze administratie op basis van jouw toestemming.

D. Sollicitanten 

Op de websites van Level Up Company of via sociale netwerken worden mogelijk vacatures bij Level Up Company gepubliceerd. Solliciteren kan schriftelijk of per
e-mail, of in voorkomend geval via een formulier op de website. In het kader van sollicitaties verwerken wij NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, sollicitatiegegevens (CV, motivatiebrief, cijferlijsten, stageverslagen) en eventuele andere (al dan niet in het kader van de sollicitatie gevraagde) gegevens. Wij verwerken deze gegevens in onze administratie op grond van het gerechtvaardigd belang van Level Up Company, hetgeen eruit bestaat om geschikt personeel, mede ondernemers of freelancers te vinden. De gegevens worden niet verstrekt voor andere doeleinden en slechts aan diegenen die belast zijn met de werving- en selectieactiviteiten bij Level Up Company of daarbij door haar zijn betrokken. Open sollicitaties worden op overeenkomstige wijze verwerkt.

E. Andere relaties 

Als het gaat om leveranciers of andere dienstverleners kan Level Up Company persoonsgegevens zoals NAW-gegevens. telefoonnummer, e-mailadres alsmede bankrekeningnummer verwerken die noodzakelijk zijn voor leveringen of het afnemen van diensten. Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst dan wel te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een administratie of voor accountantscontrole.

Jouw persoonsgegevens en derden
Level Up Company deelt je persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Level Up Company, zoals een IT-leverancier, deurwaarder of koerier of gerechtelijke instanties. Daarnaast kan Level Up Company persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Level Up Company jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Level Up Company ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging
Level Up Company hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 

Bewaartermijn 
Level Up Company bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacyrechten 
Een verzoek in verband met de uitoefening van privacyrechten (zoals inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van jouw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming) kan worden gedaan via bovengenoemde contactgegevens.
Wij streven ernaar binnen een maand op je verzoek te reageren. Wordt er geen oplossing voor je klacht gevonden, kun je een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen en vragen
Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder gewenst moment aanpassen en zullen de nieuwste versie steeds publiceren op onze website. Wij raden je daarom aan om onze website geregeld te raadplegen.

Copyright 2022 Level Up Company 

thank you!